Dong-co-ValtaroMotori

Động cơ Valtaro Motori tại Việt Nam

Liên hệ: Trần Nguyên Đạt
Email quản lý: dat.tran@chauthienchi.com
Skype: dat.ctc
Nhà sản xuất : Valtaro Motori S.R.L.
Model : Valtaro Motori
Xuất xứ : Italy
Nhà cung câp :CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝑽𝒂𝒍𝒕𝒂𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊

𝑽𝒂𝒍𝒕𝒂𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊 𝑺𝒓𝒍, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒄𝒐̛ đ𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒃𝒐̣̂. 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕, 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒖̀𝒚 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐𝒂̣𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒎𝒐́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈, 𝒕𝒖̛̀ 𝒖̉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒙𝒆, 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒂́𝒚 𝒏𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒍𝒖̛̣𝒄.

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒍𝒂̀ đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚, 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 100% 𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒚.

𝑪𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒕𝒂𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒙𝒐𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒔. 𝑫𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄, đ𝒆̂̉ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑰𝑬𝑪 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒐̛̃ 50 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̛̃ 180.

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒃𝒂 𝒑𝒉𝒂

𝑪𝒂́𝒄 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒙𝒐𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖, 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒂 𝒑𝒉𝒂, 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑰𝑬𝑪 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒐̛̉ đ𝒐̣̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒖̣𝒄 𝒕𝒖̛̀ 50 đ𝒆̂́𝒏 180 𝒎𝒎.

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂

𝑳𝒐𝒂̣𝒊 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑰𝑬𝑪 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒐̛̉ 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑩3 (𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏), 𝑩5 𝒗𝒂̀ 𝑩14 𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̣𝒄 đ𝒐̛𝒏 2, 4, 6.

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒆́𝒑

𝑳𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑰𝑬𝑪 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑩3 (𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏), 𝑩5 𝒗𝒂̀ 𝑩14.

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒂𝒏𝒉

𝑳𝒐𝒂̣𝒕 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒏𝒂̀𝒚, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑰𝑬𝑪, 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒃𝒂 𝒑𝒉𝒂, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄, 𝑳𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒂 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒐́ 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒔𝒂̆̃𝒏.

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒂̣𝒊 𝒍𝒚́ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛: Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝑹𝑶𝑺𝑺𝑰, Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝑨𝑫𝑫𝑨, Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝒔𝒐̂́ 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝑭𝑰𝑴𝑬𝑻-𝑰𝑻𝑨𝑳𝒀, 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝒔𝒐̂́ 𝑽𝑶𝑮𝑬𝑳

𝑻𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝒔𝒐̂́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝑬𝑼.

𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒔𝒐̂́ 𝑬𝑼 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 !!

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động cơ Valtaro Motori tại Việt Nam”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan