𝑰. 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑺𝑨́𝑪𝑯 𝑩𝑨̉𝑶 𝑯𝑨̀𝑵𝑯

Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒂̀𝒏𝒉

1.1 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒏𝒆̂́𝒖 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒂𝒖:

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒐̛𝒊 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊. 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒊̣ 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕, 𝒉𝒖̛ 𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒅𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒆𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒖̛̣𝒄.

𝑻𝒆𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̣𝒏, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆́𝒑 𝒗𝒂́, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒈𝒂̣𝒄𝒉 𝒙𝒐́𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒔𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂.

𝑪𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣ 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̣𝒏 , 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒉𝒂́𝒐 𝒍𝒂̆́𝒑 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈.

1.2 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊́ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒓𝒐̛𝒊 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒔𝒂𝒖:

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒐̛𝒊 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊. 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒎𝒂̃𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒐̛̉ 𝒎𝒖̣𝒄 1.1

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒖̛ 𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒅𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈, 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒉𝒖̛ 𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕.

𝑽𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊́ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒕𝒖̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉.

1.3 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉:

𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 12 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒌𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒓𝒐̃ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉.

Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒃𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂́.

𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖̛́𝒄 𝑨́𝒑 𝑫𝒖̣𝒏𝒈 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒂̀𝒏𝒉

2.1. Đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉:

Đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌𝒆̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎.

2.2. 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉:

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒖̛́𝒄 đ𝒐̣̂ 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒄𝒐́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒆̂́. 𝑩𝒐̣̂ 𝒑𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.

𝑰𝑰. 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑺𝑨́𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑨𝑵𝑯 𝑻𝑶𝑨́𝑵

𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏: 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒂𝒊 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂𝒖:

1.1. Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̆̃𝒏:

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 100% 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈

1.2. Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̣̆𝒕 (𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̆̃𝒏): 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 40% 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 60% 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏.

𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏:

𝑪𝒂́𝒄 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒐́ 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏, 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.

2.1. 𝑻𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕: 𝑻𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑽𝑵Đ.

2.2. 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝑵𝒈𝒂̂𝒏 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒕 𝑩𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈:

𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 𝑻𝑯𝑰𝑬̂𝑵 𝑪𝑯𝑰́

𝑻𝒂̀𝒊 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒔𝒐̂́: 220214851034432 𝑵𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑿𝒖𝒂̂́𝒕 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑲𝒉𝒂̂̉𝒖 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎– 𝑷𝑮𝑫 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑮𝒐̀ 𝑽𝒂̂́𝒑 – 𝑻𝑷𝑯𝑪𝑴

𝑰𝑰𝑰. 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑺𝑨́𝑪𝑯 𝑽𝑨̣̂𝑵 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 & 𝑮𝑰𝑨𝑶 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵:

𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 :

𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊̀ 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉.

𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊́ 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏: 𝑯𝑶̂̃ 𝑻𝑹𝑶̛̣ 𝑽𝑨̣̂𝑵 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵

𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈:

2.1 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈: 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 2 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 6 ( 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝑻𝒉𝒖̛́ 7 & 𝑪𝒉𝒖̉ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 – 𝑳𝒆̂̃, 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 )

2.2 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏:

𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉: 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑲𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒍𝒂̂𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝑻𝑷 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉: 2–4 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

𝑲𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈: 3–5 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

𝑲𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑩𝒂̆́𝒄: 4 – 8 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂 𝒈𝒊𝒂𝒐 – 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 :

𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒐̛ 𝒃𝒐̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒚́ 𝒗𝒂̀𝒐 “𝑫𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈”, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒍𝒂̣𝒊 “𝑷𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈” đ𝒊 𝒌𝒆̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 .

𝑲𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏, 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒐̛̉ 𝒏𝒊𝒆̂𝒎 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂: 𝒎𝒂̃ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣, 𝒔𝒐̂́ 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍, 𝒏𝒂̆𝒎 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕, 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒂́𝒚…

𝑰𝑽. 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑺𝑨́𝑪𝑯 𝑩𝑨̉𝑶 𝑴𝑨̣̂𝑻 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑵 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮:

𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒐̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉. 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̣ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛: 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒏𝒂̀𝒚.

𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈: 𝑯𝒐̣ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒆̂𝒏, 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉, 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒔𝒊𝒏𝒉, 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍, đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉, đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂̣𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̣𝒄, 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄.

1/ 𝑴𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒂̀ đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂, 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏.

2/ 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏: 𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒔𝒂𝒖:

2.1. 𝑪𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂.

2.2. 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖.

2.3. 𝑵𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒎𝒐̂́𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈

3/ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏: 𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕, 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒂 𝒓𝒂.

4/ Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏:

𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 𝑻𝑯𝑰𝑬̂𝑵 𝑪𝑯𝑰́

29/33 Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 11, 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 11, 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑮𝒐̀ 𝑽𝒂̂́𝒑, 𝑻𝒑.𝑯𝑪𝑴

𝑻𝒆𝒍: (028) 3589 0678 – 𝑭𝒂𝒙: (028) 3589 0677 5/

5 / 𝑪𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈

𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒔𝒆̃ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕.

𝑽. Đ𝑰𝑬̂̀𝑼 𝑲𝑯𝑶𝑨̉𝑵 𝑽𝑨̀ Đ𝑰𝑬̂̀𝑼 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑮𝑰𝑨𝑶 𝑫𝑰̣𝑪𝑯:

𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑴𝒖𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆

𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄

1.2. 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒎𝒐̣𝒊 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒖̛̀ đ𝒖̉ 15 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒆̂𝒏, 𝒄𝒐́ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝒔𝒂𝒖 đ𝒂̂𝒚 𝒈𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̀ “𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈”).

𝑿𝒂́𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖̉𝒚 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈:

2.1. 𝑿𝒂́𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈: 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒔𝒂𝒖:

– 𝑸𝒖𝒂 đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍

– 𝑸𝒖𝒂 𝑭𝒂𝒙

– 𝑸𝒖𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒖 đ𝒊𝒆̣̂𝒏

2.2. 𝑯𝒖̉𝒚 Đ𝒐̛𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.

𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒖̉𝒚 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒔𝒂𝒖 đ𝒂̂𝒚: 𝑯𝒖̉𝒚 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑲𝒉𝒊 𝑿𝒂́𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 Đ𝒐̛𝒏 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝑮𝒊𝒂́, 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒎𝒂̃ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑.

𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒄𝒐́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 đ𝒐̛𝒏 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒖̉𝒚 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 (𝑯𝒐̛̣𝒑 Đ𝒐̂̀𝒏𝒈) 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒔𝒂𝒖: 𝑫𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒔𝒐̛ 𝒉𝒐̛̉, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒊 𝒔𝒐́𝒕, 𝒏𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒍𝒂̂̃𝒏 𝒅𝒂̂̃𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒂𝒊 𝒍𝒆̣̂𝒄𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 (𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒃𝒂́𝒏, 𝒗𝒆̂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒊 𝒕𝒐̂̀𝒏, 𝒗𝒆̂̀ đ𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒊́𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒖̉𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 đ𝒊 𝒌𝒆̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎) 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉.

3.𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉, 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝑮𝑻𝑮𝑻 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏

3.1. 𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒕𝒉𝒖𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑯𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈. 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒑𝒉𝒊́ 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏.

3.2. 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝑮𝑻𝑮𝑻 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝑮𝑻𝑮𝑻 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛̀ 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́. 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝑮𝑻𝑮𝑻.

3.3. 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈.

4.𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎

4.1. 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂𝒐 đ𝒆̂́𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 Đ𝒐̛𝒏 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯𝒂̀𝒏𝒈.

4.2. 𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝑹𝒖̉𝒊 𝒓𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒗𝒂̀𝒐 𝑫𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.

5 𝑪𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊

5.1. 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̆́𝒄 𝒉𝒂𝒚 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊 𝒏𝒂̀𝒐, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂/𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 đ𝒐̂̉𝒊/ 𝒕𝒓𝒂̉ 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎… 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ (028) 3589 0678

5.2. 𝑩𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎:

𝑪𝒂́𝒄 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒅𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 (𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́) 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊, 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕.

6.𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏

𝑸𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆.

7.𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒊/𝒎𝒂̂́𝒕 𝒎𝒂́𝒕/𝒕𝒐̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕/𝒉𝒖̛ 𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒓𝒖̉𝒊 𝒓𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒅𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒈𝒂̂𝒚 𝒓𝒂.

8.Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈

8.1. 𝑪𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑽𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑽𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚. 𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑽𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈, 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑽𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒖̛𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈.

8.2. Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒒𝒖𝒚 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎. 𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑, 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀/𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒉𝒐𝒂̉𝒏 𝑽𝒂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒊́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒃𝒂 𝒎𝒖̛𝒐̛𝒊 (30) 𝒏𝒈𝒂̀𝒚. 𝑵𝒆̂́𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒃𝒂 𝒎𝒖̛𝒐̛𝒊 (30) 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒐̀𝒂 𝒂́𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏.

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 𝑻𝑯𝑰𝑬̂𝑵 𝑪𝑯𝑰́ 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉!